Giảng viên

Thầy giáo Trần Minh Khôi

Thầy giáo Trần Minh Khôi

Thầy giáo Trần Minh Khôi

Ghita biểu diễn ngày 1/6