Video Clip hay

Tác phẩm Czardas của Monti (Violon)

Tác phẩm Czardas của Monti (Violon)

Tác phẩm Czardas của Monti (Violon)

Ghita biểu diễn ngày 1/6