Lịch học

Lớp Ghitare

 12/5/2012  Đăng bởi: admin

Mỗi lớp 4 học viên, thời gian 90 phút do 1 giáo viên phụ trách

Lớp Ghitare


Các lớp                         Thời gian                          Giáo viên

Tối thứ tư          Từ 18 h 00’– 19 h 30'     Cô giáo Phạm Thúy

Tối thứ năm    Từ 19 h 30’– 21 h 00       Cô giáo Phạm Thúy

Tối thứ sáu     Từ 19 h 30’– 21 h 00       Cô giáo Phạm Thúy

Tối thứ bảy       Từ 19 h 30’– 21 h 00      Cô giáo Phạm Thúy