Học viên bộ môn thanh nhạc

Học viên bộ môn thanh nhạc

Học viên bộ môn thanh nhạc

Học viên bộ môn thanh nhạc

Ghita biểu diễn ngày 1/6