Học viên bộ môn guitar

Học viên bộ môn guitar

Học viên bộ môn guitar

Học viên bộ môn guitar

Ghita biểu diễn ngày 1/6