Một số hoạt động của trung tâm KidMusi

Một số hoạt động của trung tâm KidMusi

Một số hoạt động của trung tâm KidMusi

Một số hoạt động của trung tâm KidMusi

Ghita biểu diễn ngày 1/6