Giảng viên

Thầy Phạm Hồng Thắng

Thầy Phạm Hồng Thắng

Thầy Phạm Hồng Thắng

Ghita biểu diễn ngày 1/6