Gallery KidMusic

Tất niên Kidmusic 2014 tại Times Cyti

Tất niên Kidmusic 2014 tại Times Cyti

Tất niên Kidmusic 2014 tại Times Cyti

Ghita biểu diễn ngày 1/6