Gương mặt học sinh

Học viên lớp piano Đỗ Quyên

Học viên lớp piano Đỗ Quyên

Học viên lớp piano Đỗ Quyên

Ghita biểu diễn ngày 1/6