Gương mặt học sinh

Học viên Võ Khuê Vân

Học viên Võ Khuê Vân

Học viên Võ Khuê Vân

Ghita biểu diễn ngày 1/6