Gương mặt học sinh

Học viên Trần Khánh Trang

Học viên Trần Khánh Trang

Học viên Trần Khánh Trang

Ghita biểu diễn ngày 1/6