Gương mặt học sinh

Học viên Quốc Bảo

Học viên Quốc Bảo

Học viên Quốc Bảo

Ghita biểu diễn ngày 1/6