Gương mặt học sinh

Học viên Phương Uyên

Học viên Phương Uyên

Học viên Phương Uyên

Ghita biểu diễn ngày 1/6