Gương mặt học sinh

Học viên Nguyễn Mai Anh

Học viên Nguyễn Mai Anh

Học viên Nguyễn Mai Anh

Ghita biểu diễn ngày 1/6