Gương mặt học sinh

Học viên Nguyễn Hà Phương

Học viên Nguyễn Hà Phương

Học viên Nguyễn Hà Phương

Ghita biểu diễn ngày 1/6