Gương mặt học sinh

Học viên Nguyễn Hà Phương lớp piano điện

Học viên Nguyễn Hà Phương lớp piano điện

Học viên Nguyễn Hà Phương lớp piano điện

Ghita biểu diễn ngày 1/6