Gallery KidMusic

Học viên Kidmusic giao lưu cùng các bạn nhỏ Australia

Học viên Kidmusic giao lưu cùng các bạn nhỏ Australia

Học viên Kidmusic giao lưu cùng các bạn nhỏ Australia

Ghita biểu diễn ngày 1/6