Gương mặt học sinh

Học viên Hoàng Khánh Linh

Học viên Hoàng Khánh Linh

Học viên Hoàng Khánh Linh

Ghita biểu diễn ngày 1/6