Gương mặt học sinh

Học viên Hà Uyên

Học viên Hà Uyên

Học viên Hà Uyên

Ghita biểu diễn ngày 1/6