Gallery KidMusic

Chi nhánh Bắc Giang biểu diễn ngày 12 tháng 1 năm 2013

Chi nhánh Bắc Giang biểu diễn ngày 12 tháng 1 năm 2013

Chi nhánh Bắc Giang biểu diễn ngày 12 tháng 1 năm 2013

Ghita biểu diễn ngày 1/6