Chi nhánh Bắc Giang

Đồng ca chi nhánh Bắc Giang

Đồng ca chi nhánh Bắc Giang

Đồng ca chi nhánh Bắc Giang

Ghita biểu diễn ngày 1/6